VIP024何娇娇+药药肉丝双飞[20P]_何娇娇_头条女神

VIP024何娇娇+药药肉丝双飞[20P]_何娇娇_头条女神

天气下降,则霪雨盈川,而天之气未尝耗也。 皆湿蒸热阏之愆,宜其咸主。

 然而心不畏清也,仍是过清包络耳。得之,乃天赐也,岐公之传,必非无意。

《圣惠方》治小儿热渴久不止,用葛根煎服。虽有雌雄,无分功效,但色黑者不可用。

 或问蝉蜕护目,去目内翳膜,有之乎?脏腑既无所伤,气血又何伤之有。

上气咳嗽堪除,鬼毒瘟疠能遣,疗蛊疫,治冷劳,却鱼鲠,消水胀。然其性燥烈,凡血热,因而头痛咳嗽者,痛戒之。

内容:丹砂,味甘,气微寒,生饵无毒,炼服杀人。内容:五倍子,一名文蛤。

Leave a Reply